ΑρχικήΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ

 

 

Οι Τεχνικές Ασφαλίσεις είναι ένας τομέας ταχύτατα αναπτυσσόμενος δεδομένου ότι οι καλύψεις του αφορούν στην υψηλή τεχνολογία που ραγδαία μπαίνει στη ζωή μας (ασφάλιση ηλεκτρονικού εξοπλισμού), τον μηχανολογικό εξοπλισμό που υπάρχει σε όλα τα εργοστάσια (ασφάλιση μηχανολογικού εξοπλισμού) και κυρίως τα κάθε λογής έργα, που γίνονται και θα γίνονται (ασφάλιση εργολαβίας και συναρμολόγησης).
Οι Τεχνικές Ασφαλίσεις αναφέρονται σε συμβόλαια κατά παντός κινδύνου, τα οποία αφορούν ειδικούς κινδύνους και απαιτούν ιδιαίτερη τεχνογνωσία.

Τα ασφαλιστήρια αυτά, είναι ίσως ό,τι πιο σύγχρονο υπάρχει στην ασφάλιση. Σας παρέχουν πλήρη ασφαλιστική κάλυψη από οποιονδήποτε κίνδυνο, με μοναδικές εξαιρέσεις εκείνες που ρητά αναφέρονται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο και που ουσιαστικά είναι κίνδυνοι που δεν είναι ασφαλιστικά καλύψιμοι (π.χ. πόλεμος).
Η εταιρία μας , με πολυετή εμπειρία των ανθρώπων της στις Τεχνικές Ασφαλίσεις και σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρίες της αγοράς έχει τη δυνατότητα να σας προσφέρει συγκεκριμένες λύσεις.

 

Οι προαναφερόμενοι ειδικοί κίνδυνοι περιλαμβάνουν τις παρακάτω  δύο βασικές κατηγορίες:

Τις Ασφαλίσεις Κατά Παντός Κινδύνου Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού: Ασφαλίζεται ο ηλεκτρονικός εξοπλισμός για ζημιές που μπορεί να υποστεί από φωτιά, πλημμύρα, έκρηξη κτλ. καθώς και από μηχανικές βλάβες. Είναι επίσης δυνατή η ασφάλιση του κόστους αποκατάστασης πληροφοριών καθώς και των αυξημένων δαπανών εργασίας εξαιτίας της επέλευσης κάποιου ασφαλιζόμενου κινδύνου.

Τις Ασφαλίσεις Κατά Παντός Κινδύνου Έργων : Ασφαλίζεται ο κατασκευαστής και/ή ο ιδιοκτήτης του έργου τόσο για ζημιές που μπορεί να συμβούν στο ίδιο το έργο κατά τη διάρκεια της κατασκευής, αλλά και κατά τη μεταφορά των υλικών, όσο και για την Αστική Ευθύνη τους προς τρίτους για σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές που μπορεί να προκληθούν κατά την εκτέλεση του έργου.

Η ασφάλιση της Αστικής Ευθύνης μπορεί να επεκταθεί και για το προσωπικό που  απασχολείται στο έργο. Αξίζει να σημειωθεί πως ο τύπος αυτών των συμβολαίων είναι all risks με την έννοια ότι δεν αναφέρονται  οι καλύψεις παρά μόνο κάποιες εξαιρέσεις, έτσι ώστε ότι δεν εξαιρείται να καλύπτεται.